No products in the cart.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego smtfeurope.com

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Sprzedawca - PHU "WIKORIA" PAWEŁ BACZYŃSKI ul. Parkowa 8, 93-570 Łódź. Dane rejestracyjne: NIP: 7292597680, REGON: 100182222. Dane kontaktowe: adres e-mail: shop@smtfeurope.com, tel. +48 790 55 88 66; +48 42 683 21 26

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego smtfeurope.com;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny w domenie smtfeurope.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PHU Wikoria, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Administrator - administratorem danych osobowych jest PHU "WIKORIA" PAWEŁ BACZYŃSKI,

13. Dowód zakupu towaru - paragon lub faktura VAT wystawiona przez Sklep Internetowy

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem smtfeurope.com . 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: smtfeurope.com, prowadzony jest przez: PHU "WIKORIA" PAWEŁ BACZYŃSKI ul. Parkowa 8, 93-570 Łódź. Dane rejestracyjne: NIP: 7292597680, REGON: 100182222. Dane kontaktowe: adres e-mail: shop@smtfeurope.com, tel. +48 790 55 88 66, +48 42 683 21 26. 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej; 

b) zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz obsługi javascript.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu smtfeurope.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Warunkiem skorzystania z witryny sklepu internetowego jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz wyrażenie zgody na pobieranie ciasteczek tzw. cookies.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna. 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych oraz podanie prawidłowych danych osobowych - oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, Zasad przetwarzania danych osobowych lub praw osób trzecich a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. W szczególności Sklep stosuje oprogramowanie antywirusowe, antypishingowe, i inne związane z wyłudzeniami oraz nielegalnym przetwarzaniem danych osobowych.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową smtfeurope.com, wyrazić zgodę na pobieranie ciasteczek tzw. cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Kupuję i płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują); 

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Kupuję i płacę". 

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu smtfeurope.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Europy i jest wysyłana pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, paczką pocztową lub dostawą do paczkomatów. Koszty dostawy przedstawia cennik na tej stronie.  Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy jest liczony od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jest podany na stronach Towarów oraz w momencie składania Zamówienia.

5.4. W przypadku zamówień realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie pod danego klienta.

5.5. Podanie fałszywych danych przez Klienta, bądź złożenie zamówienia w sposób uniemożliwiający lub znacząco utrudniający jego realizację (np. flooding) obciąża Klienta, a ponadto jest podstawą do odmowy jego realizacji przez Sklep.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego;

b) płatnością w systemie Przelewy24

PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIIIth Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;

c) zapłatą kartą płatniczą Visa, MasterCard. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia Zamówienia;

d) zapłatą kurierowi przy odbiorze przesyłki.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

7.2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

7.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres: SMTF Europe, "Zwroty", ul. Parkowa 8, 93-570 Łódź lub za pomocą poczty elektronicznej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Polityki zwrotów.

7.5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

7.7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta, ich zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu do Sprzedawcy, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności (wyłączając szybkie płatności), chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

 

7.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np.: przygotowany pod konkretny wymiar; w konkretnej specyfikacji (np. folia cięta z metra bieżącego);
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować za pośrednictwem wewnętrznego systemu RMA na koncie klienta w Sklepie Internetowym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: shop@wmtfeurope.com czy też pisemnie na adres: PHU Wikoria, "Dział reklamacji", ul. Parkowa 8, 93-570 Łódź. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Sprzedawca nie zawsze jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie lub pod adresem producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Przedsiębiorcy dokonujący zakupu w Sklepie internetowym wyrażają zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SMTF Europe, "Dział reklamacji", ul. Parkowa 8, 93-570 Łódź, mailowo na adres shop@smtfeurope.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

9.6. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), Tel: +48616429344 lub e-mail: serwis@przelewy24.pl

X. Wyłączenia odpowiedzialności

10.1. Sklep internetowy mimo, iż ustala zasady użytkowania serwisu umieszczonego w domenie smtfeurope.com nie odpowiada za treści zamieszczane przez osoby trzecie. Podmioty te ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich i zobowiązują się zwolnić Sklep internetowy z wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem.

10.2. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo do czasowego lub całkowitego ograniczenia lub wyłączenia dostępu do serwisu umieszczonego w domenie smtfeurope.com. Klient korzystając z serwisu zamieszczonego w domenie smtfeurope.com zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń wobec Sklepu internetowego.

10.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami w serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnej.

10.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami w serwisie, w szczególności brakiem należytego zabezpieczenia dostępu do swojego konta.

10.5. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

10.6. Sklep nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 ze zn. 1 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe 

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.