No products in the cart.

Polityka prywatności

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Paweł Baczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU WIKORIA Paweł Baczyński. ul. Parkowa 8 93-570 Łódź +48 790 55 88 66, +48 42 683 21 26; shop@smtfeurope.com.
 • Przetwarzanie obejmuje dane osobowe w postaci mojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru rachunku bankowego, zaś w przypadku przedsiębiorców dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, danych kontaktowych (adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail) oraz numeru rachunku bankowego,
 • Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit „a”, „b” i „f” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, przepisy prawa podatkowego oraz inne przepisy prawa, a nadto – prawnie uzasadnione interesy Administratorów, związane z usprawnieniem kontaktu i realizacji złożonego zamówienia oraz zapewnieniem jak najwyższej jakości świadczonych przez nich usług,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy oraz do upływu terminów wynikających z rękojmi, gwarancji oraz terminów przedawnienia roszczeń, wynikających z kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych. Za wyjątkiem przypadków, kiedy dalsze przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa, dane zostaną usunięte po upływie następujących terminów przechowywania dokumentów:
 1. w zakresie dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
 2. w zakresie dokumentacji przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – 5 lat od upływu jej ważności;
 3. w zakresie dokumentacji dotyczącej rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 4. w zakresie dokumentów inwentaryzacyjnych – 5 lat,
 5. w zakresie pozostałych dokumentów księgowych, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

Okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

Dane zostaną usunięte przez Administratora najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od upływu ww. terminów, bądź od w terminie 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania,

 • przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania, poprawienia, aktualizacji, uzupełnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych oraz cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem,
 • przysługuje mi prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • odbiorcami moich danych osobowych będą osoby działające z upoważnienia Administratora lub przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy zawartej z Administratorem, a także w razie zaistnienia takiej potrzeby sądy i organy ochrony prawnej,
 • w ramach przetwarzania dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, ani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i ma na celu złożenie przeze mnie zamówienia oraz zrealizowanie go przez Administratora, a także zapewnienie sprawnej komunikacji w celu jego wykonania. Jestem też świadomy, że odmowa ich podania uniemożliwi realizację powyższych celów.

Drogi Użytkowniku,

korzystanie z Internetu wiąże się z pozostawianiem po sobie śladów w sieci. W przypadku naszego serwisu smtfeurope.com śladem tym jest adres IP Twojego komputera, dane techniczne dotyczące urządzenia końcowego, z którego korzystasz, dane dotyczące użytkowanego przez Ciebie systemu operacyjnego, nazwa dostawcy Internetu, z którego usług korzystasz oraz parametry używanego Ciebie łącza. Dane te, pojedynczo lub łącznie, kwalifikowane są, jako dane osobowe. Ich przetwarzanie ma na celu zapewnienie Ci prawidłowego i bezpiecznego użytkowania naszego serwisu oraz dokonanie przez nas analiz statystycznych i ocen stosowanych przez nas mechanizmów marketingowych.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „Kontakt” i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanie to obejmuje również następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Z kolei w przypadku założenia konta w naszym serwisie lub składania w nim zamówienia, przetwarzamy dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru rachunku bankowego, zaś w przypadku przedsiębiorców dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, danych kontaktowych (adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail) oraz numeru rachunku bankowego.

Dane osobowe podlegają ochronie na mocy przepisów prawa unijnego oraz krajowego, w tym od dnia 25 maja 2018 roku także na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

Dbając o właściwe standardy ochrony danych osobowych oraz w trosce wiedzę naszych Użytkowników w zakresie przysługujących im w tej mierze uprawnień, chcielibyśmy przedstawić Ci podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach naszego serwisu internetowego?

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.U. WIKORIA Paweł Baczyński ul. Parkowa 8 Łódź.

Administratorem odpowiedzialnym za przestrzeganie obowiązków wynikających z powołanego wyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz innych wymogów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym obowiązków odnoszących się do praw przysługujących osobom, których przetwarzane dane dotyczą oraz obowiązków informacyjnych (tj.w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO), jest Paweł Baczyński.

W celu skontaktowania się z nami w związku z ochroną Twoich danych osobowych, wszelką korespondencję prosimy kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej shop@smtfeurope.com , zaś w formie papierowej na adres: ul. Parkowa 8 Łódź

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W przypadku wejścia na stronę internetową smtfeurope.com i korzystania z niej, przetwarzanie przez Administratora powołanych danych osobowych będzie możliwe na podstawie Twojej zgody. Podanie tych danych i udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną i w tym zakresie umożliwić Ci korzystania z naszego serwisu internetowego.

Podstawę prawną przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę, stanowi art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.

Przetwarzany Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na umożliwieniu dokonywania ocen podejmowanych działań marketingowych, związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego smtfeurope.com oraz analiz statystycznych w tym zakresie.

W przypadku przekazania przez Ciebie danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzanie przez Administratora podanych w tej formie danych osobowych, również odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę, stanowi art. 6 ust. 1 lit „a” RODO. Podanie danych i udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli nawiązać z Tobą kontaktu, udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość i pytania, przedstawić naszej ewentualnej oferty i zaprezentować Ci naszych usług.

W przypadku formularza kontaktowego, przetwarzamy dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b”, który zezwala na przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem ewentualnej umowy. Przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na umożliwieniu podejmowania, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

Celem przetwarzania danych uzyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest nawiązanie z Tobą kontaktu telefonicznego lub mailowego, udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i zadane przez Ciebie pytania, przedstawienie ewentualnej oferty i prezentacji usług świadczonych przez Administratora.

W przypadku składania zamówienia w naszym serwisie przetwarzanie przez Administratora podanych w tej formie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu „a” i „b” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), a także przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, przepisów prawa podatkowego oraz innych przepisów prawa. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, związanych z usprawnieniem kontaktu i realizacją złożonego zamówienia oraz zapewnieniem jak najwyższej jakości świadczonych przez nich usług. Celem przetwarzania tych danych jest złożenie zamówienia oraz zrealizowanie go przez Administratora, a także zapewnienie sprawnej komunikacji w celu jego wykonania. Odmowa ich podania uniemożliwia realizację powyższych celów.

Założenie przez Ciebie konta w naszym serwisie wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie art. „a” i „b” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), a także przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, przepisów prawa podatkowego oraz innych przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, związanych z ze stałym rozwojem działalności gospodarczej Administratora, zapewnieniem jak najwyższej jakości świadczonych przez nich usług, a także polegających na umożliwieniu Administratorowi, podejmowania działań w zakresie marketingu bezpośredniego.

Dane te nie będą przez nas przetwarzane w żadnym innym celu poza tym, który został podany powyżej, bez Twojej odrębnej i jednoznacznej zgody. Bez Twojej zgody nie będziemy również przetwarzać innych Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa Unii Europejskiej, Polski, bądź innego państwa członkowskiego, którego prawu podlegają Administratorzy, bądź podmiot przetwarzający dane.

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych mają dostęp Administrator, podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora oraz osoby działające z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego, a także w przypadku zaistnienia podstaw prawnych ku temu – sądy i organy ochrony prawnej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy należytej staranności w celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dlatego pragniemy Cię poinformować, że dane osobowe przetwarzane wyłącznie w związku z wejściem na stronę internetową smtfeurope.com i korzystaniem z niej bez zakładania konta ani składanie zamówienia, zostaną usunięte w ciągu 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu od Ciebie żądania. W takim samym terminie zostaną usunięte dane osobowe przekazane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego.

Z kolei w przypadku składania zamówienia, bądź założenia konta w naszym serwisie, dane przetwarzane są przez Administratora przez czas obowiązywania umowy oraz do upływu terminów wynikających z rękojmi, gwarancji oraz terminów przedawnienia roszczeń, wynikających z kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych. Za wyjątkiem przypadków, kiedy dalsze przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa, dane zostaną usunięte po upływie następujących terminów przechowywania dokumentów:

 1. w zakresie dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
 2. w zakresie dokumentacji przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – 5 lat od upływu jej ważności;
 3. w zakresie dokumentacji dotyczącej rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 4. w zakresie dokumentów inwentaryzacji – 5 lat;
 5. w zakresie pozostałych dokumentów księgowych, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości – 5 lat.

Okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

Dane zostaną usunięte przez Administratora najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od upływu ww. terminów, bądź od w terminie 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora?

W pierwszej kolejności przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. W przypadku, w którym Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe, możesz żądać ich niezwłocznego sprostowania. Jeśli natomiast Twoje dane są niekompletne możesz żądać uzupełnienia danych osobowych, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Możesz je zrealizować prosząc o nie Administratora, który prześle Ci je w formie elektronicznej lub wydrukowanej albo bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora. Możesz także żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 1. kwestionujesz ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz, aby dane zostały usunięte,
 3. Administrator nie potrzebuje Twoich danych, zaś Tobie są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
 4. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych?

Możesz również żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, kiedy:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, zaś Administratorowi nie przysługuje prawo do przetwarzania Twoich danych bez konieczności posiadania Twojej zgody,
 3. Wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o którym mowa niżej,
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej, bądź prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Administrator,
 6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem Ci usług społeczeństwa informacyjnego i nie wyraziłeś na to zgody, bądź masz poniżej 16 lat i zgody takiej nie wyraził Twój opiekun lub osoba której przysługuje władza rodzicielska lub też jesteś opiekunem lub przysługuje Ci władza rodzicielska nad osobą, która nie ukończyła lat 16 i nie wyrażałeś zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jakie są inne ważne informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych?

Musisz wiedzieć, że jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, zaś dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią lub dane były profilowane. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czy możesz poskarżyć się na Administratora, w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa?

W pierwszej kolejność prosimy o bezpośredni kontakt. Postaramy się w pełni odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Jeśli jednak jesteś niezadowolony/a z działań Administratora i uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki „cookies”

W celu sprawnego i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej smtfeurope.com , strona ta używa plików „cookies”. Administrator jest uprawniony do gromadzenia danych za pośrednictwem ww. plików, tj. plików tekstowych przechowujących te dane lokalnie na komputerze, bądź innym urządzeniu oraz przy zastosowaniu podobnych technologii, umożliwiających identyfikację przeglądarki lub urządzeń Użytkowników w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej smtfeurope.com oraz realizacji usług funkcjonalnych i statystycznych, w tym prowadzenia statystyki odwiedzin na stronie.

Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania Twoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na używanie plików „cookies” w ramach naszego serwisu jest dobrowolne.

Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przechowywane informacje lub uzyskiwanie do nich dostępu w ramach „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na jego urządzeniu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Niedokonanie przez Ciebie zmian ustawień w urządzeniu końcowym w zakresie plików „cookies” spowoduje, że będą one gromadzone w urządzeniu i że będą przechowywać informacje o Tobie oraz uzyskiwać do nich dostęp. Wyłączenie, bądź ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego.